c

Bảng giá

hội viên

 • $ 100
  GÓI 1 THÁNG
  • Được tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Không  giới hạn số lần  tham gia trong ngày.
  • Trải nghiệm Các lớp Yoga, Zumba, Strong Zumba, GX,… với  những  giáo viên trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và thân thiện.
  • Trải nghiệm dịch vụ xông hơi miễn phí.
 • $ 100
  GÓI 3 THÁNG
  • Được tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Không  giới hạn số lần  tham gia trong ngày.
  • Trải nghiệm Các lớp Yoga, Zumba, Strong Zumba, GX,… với  những  giáo viên trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và thân thiện.
  • Trải nghiệm dịch vụ xông hơi miễn phí.
 • $ 100
  GÓI 6 THÁNG
  • Được tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Không  giới hạn số lần  tham gia trong ngày.
  • Trải nghiệm Các lớp Yoga, Zumba, Strong Zumba, GX,… với  những  giáo viên trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và thân thiện.
  • Trải nghiệm dịch vụ xông hơi miễn phí.
 • $ 100
  GÓI 1 năm
  • Được tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Không  giới hạn số lần  tham gia trong ngày.
  • Trải nghiệm Các lớp Yoga, Zumba, Strong Zumba, GX,… với  những  giáo viên trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình và thân thiện.
  • Trải nghiệm dịch vụ xông hơi miễn phí.

huấn luyện viên cá nhân
người lớn ( +hội viên )

 • $ 100
  GÓI 10 buổi ( 5 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  GÓI 20 buổi ( 12 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  GÓI 30 buổi ( 19 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  GÓI 50 buổi ( 30 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.

huấn luyện viên cá nhân
người lớn ( 12 - 5pm / +hội viên )

 • $ 100
  GÓI 10 buổi ( 5 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  GÓI 20 buổi ( 12 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  GÓI 30 buổi ( 19 tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.

huấn luyện viên cá nhân
nhóm ( +hội viên )

 • $ 100
  1 tháng ( 3 lần / tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  3 tháng ( 3 lần / tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.

huấn luyện viên cá nhân
nhóm ( 12 - 5PM + hội viên )

 • $ 100
  1 tháng ( 3 lần / tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.
 • $ 100
  3 tháng ( 3 lần / tuần )
  • Được tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lí.
  • Lên kế hoạch tập luyện phù hợp với mục tiêu đề ra.
  • Ngoài lịch trình tập luyện 1:1 cùng HLV, có thể tham gia tất cả các lớp có tại Fitness The First.
  • Gói hội viên kèm theo.