Tháng Một 2023

  𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 Đ𝐀́𝐍 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟑 . 𝐅𝐢𝐭𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡